රස කතා – Rasa Katha

Rs.1,350.00

Book Name : රස කතා  Rasa Katha
Author : ඇලෙක්සාන්දර් පුෂ්කින්
Translator : දැදිගම වී. රුද්‍රගු / Dedigama v. Rodrigo
ISBN : 9786246327064
Publisher : Pragathi Publishing House
Publish Date : 2016
Pages : 130
Dimensions : 21cm*15cm*1.2cm
Language : Sinhala
Weight : 318g
Country : Russian
Type of Book : Full Colour  Hard Cover

10 in stock

Weight 0.31 kg
Dimensions 21 × 15 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රස කතා – Rasa Katha”

රස කතා – Rasa Katha

Rs.1,350.00

Book Name : රස කතා  Rasa Katha
Author : ඇලෙක්සාන්දර් පුෂ්කින්
Translator : දැදිගම වී. රුද්‍රගු / Dedigama v. Rodrigo
ISBN : 9786246327064
Publisher : Pragathi Publishing House
Publish Date : 2016
Pages : 130
Dimensions : 21cm*15cm*1.2cm
Language : Sinhala
Weight : 318g
Country : Russian
Type of Book : Full Colour  Hard Cover

10 in stock