බයෝ කරපු ඒලෙවල් – Bio Karapu A Level

Rs.450.00

Book Name : බයෝ කරපු ඒලෙවල්
Author : අබ්වුල් උරේ, සහන් නෙත්මිණ
Publisher: Rasakatha Publishers
Publish Date: 2023
Pages: 52
Dimensions : 21cm*15cm
Language : Sinhala
Type of Book: Full Colour

10 in stock

Weight 0.075 kg
Dimensions 21 × 15 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බයෝ කරපු ඒලෙවල් – Bio Karapu A Level”

බයෝ කරපු ඒලෙවල් – Bio Karapu A Level

Rs.450.00

Book Name : බයෝ කරපු ඒලෙවල්
Author : අබ්වුල් උරේ, සහන් නෙත්මිණ
Publisher: Rasakatha Publishers
Publish Date: 2023
Pages: 52
Dimensions : 21cm*15cm
Language : Sinhala
Type of Book: Full Colour

10 in stock