ගණිත විනෝදය – Ganitha Vinodaya

Rs.1,575.00

Book Name : ගණිත විනෝදය  Ganitha Vinodaya
Author : වයි. පෙරෙල්මාන් / Y.Perelman
Translater : දැදිගම වී. රුද්‍රගු / Dedigama v. Rodrigo
ISBN : 9786246327071
Publisher : Pragathi Publishing House
Publish Date : 2014
Pages : 206
Dimensions : 21.5cm*15cm*2cm
Language : Sinhala
Weight : 445g
Country : Russian
Type of Book : Full Colour  Hard Cover

10 in stock

SKU: 9786246327071 Categories: ,
Weight 0.445 kg
Dimensions 21.5 × 15 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගණිත විනෝදය – Ganitha Vinodaya”

ගණිත විනෝදය – Ganitha Vinodaya

Rs.1,575.00

Book Name : ගණිත විනෝදය  Ganitha Vinodaya
Author : වයි. පෙරෙල්මාන් / Y.Perelman
Translater : දැදිගම වී. රුද්‍රගු / Dedigama v. Rodrigo
ISBN : 9786246327071
Publisher : Pragathi Publishing House
Publish Date : 2014
Pages : 206
Dimensions : 21.5cm*15cm*2cm
Language : Sinhala
Weight : 445g
Country : Russian
Type of Book : Full Colour  Hard Cover

10 in stock

SKU: 9786246327071 Categories: ,